Privacy & cookie verklaring Pluripharm Groep

Algemeen

Deze website is eigendom van Pluripharm Groep B.V (hierna Pluripharm). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website(s) van Pluripharm.  Om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen verwerken wij hun persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens zeer vertrouwelijk worden verwerkt.

Pluripharm heeft verschillende werkmaatschappijen die persoonsgegevens verwerken.  Alle onderdelen van Pluripharm zijn gehouden aan het privacy beleid van Pluripharm. De onderdelen waar dit privacy statement op van toepassing is, zijn:

 • Pluripharm Groep B.V.
 • Pluripharm B.V.
 • Distrimed B.V.

Voor de overige onderdelen van Pluripharm verwijzen wij naar de privacy statements van de verschillende werkmaatschappijen.

In dit privacy statement beschrijven wij wie wij zijn, op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. 

Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen.  

Tevens willen wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacy Statement(s). Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er wellicht aanpassingen zijn.

Wie zijn wij?

Pluripharm is gevestigd aan Phoenixstraat 21, 1812 PP te Alkmaar. De genoemde onderdelen van Pluripharm zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ , m.u.v. Pluriplus B.V. en delen van Pluripharm-Direct B.V. Zij zijn “verwerker” en verlenen diensten aan apotheken waarbij de apotheker de “gegevensverantwoordelijke” is. Pluripack B.V. heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met de afnemende apotheek.

Welke persoonsgegevens verwerkt Pluripharm van u?

Wij verwerken op hoofdlijnen persoonsgegevens van vier categorieën van personen: (i) Particuliere klanten, (ii) zakelijke klanten en (iii) onze medewerkers, uitzendkrachten en gedetacheerden en samenwerkingspartners.

Van deze personen kunnen verschillende categorieën persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • Personalia (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Accountgegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Aankoopgegevens (zoals op welke datum u een bepaald product heeft gekocht)
 • Marketingvoorkeuren (zoals aan- of afgemeld voor nieuwsbrieven)
 • Correspondentiegegevens (zoals contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Wij ontvangen de hierboven beschreven persoonsgegevens zowel rechtstreeks van u als via derden voor zover dit in overstemming is met de wet. Wij gaan ervan uit dat u hierover door deze derden geïnformeerd wordt.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt zijn:

 • persoonsgegevens die u verstrekt door aangaan van een overeenkomst met ons.
 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website(s)
 • persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van surfgedrag op onze website(s)
 • persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van correspondentie, feedback, hulp en/of geschillenbeslechting, etc.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via diensten van derde partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt Pluripharm uw persoonsgegevens?

Pluripharm verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Pluripharm zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking waar Pluripharm zich op baseert

Op basis van Artikel 6 uit de AVG verwerkt Pluripharm gegevens op basis van :

 1. Uw toestemming (Art. 6a)

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst (Art. 6b)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren.

 1. Gerechtvaardigd belang (Art. 6f)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor Pluripharm’s gerechtvaardigde belangen.  b.v. analyse van het gebruik van websites. 

Aan wie verstrekt Pluripharm uw persoonsgegevens?

Pluripharm kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met dit Privacy Statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Pluripharm uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden.

Uw persoonsgegevens kunnen door de onderstaande categorieën worden ontvangen:

 1. Ondernemingen in de Pluripharm groep

Wij kunnen persoonsgegevens delen met ondernemingen in onze groep om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

 1. Autoriteiten

Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel of
 • als dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging) of
 • als het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 1. Zakelijke dienstverleners (gegevensverwerkers)

Bijvoorbeeld een postbestelbedrijf dat door Pluripharm wordt ingeschakeld om het door u aangeschafte product te bezorgen.

 1. Overig

Iedere derde partij voor wie wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Pluripharm nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die onderdelen van onze diensten uitvoeren, zoals het verzenden van medicatie naar apotheken.  We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Pluripharm kan gebruik maken van geselecteerde sub-verwerkers voor de uitvoering van hun taken. Zij zullen persoonsgegevens niet verstrekken aan andere organisaties. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van de persoonsgegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde wettelijke regels, waarmee op Europees niveau een consistent beschermingsniveau wordt beoogd te verzekeren bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

In het algemeen worden financiële gegevens 7 jaar bewaard en recepten en daarmee samenhangende gegevens gedurende 15 jaar. Gegevens van sollicitanten worden binnen vier (4) weken na de sollicitatie verwijderd, indien zij niet worden aangenomen en geen toestemming is verleend voor een langere bewaartermijn. Gegevens van oud medewerkers of “contractors”  worden – met uitzondering van de fiscaal relevante gegevens – 5 jaar na beëindiging van het contract gewist.

Beveiliging

Pluripharm heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is ingeregeld met inachtneming van de normen die gangbaar zijn.  Deze normen worden ook gehanteerd bij onze gegevensverwerkers. Met de persoonsgegevens die in onze systemen en die van onze verwerkers zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun functie inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien.  Pluripharm test de beveiligingsmaatregelen zeer regelmatig en past deze aan indien hier aanleiding voor is.

Rechten van betrokkenen

Vanuit de AVG is Pluripharm de gegevensverantwoordelijke (m.u.v. Pluriplus B.V. en delen van Pluripharm Direct B.V.)

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door Pluripharm in te zien, te rectificeren en/of te wissen (indien Pluripharm de gegevensverantwoordelijke hiervan is). Daarnaast kun u bij Pluripharm uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen middels de onderstaand beschreven manier.

Houdt u er rekening mee dat Pluripharm aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens berust op uw uitdrukkelijke toestemming, wijzen wij u erop, dat u deze te allen tijde weer kan intrekken. (zoals voor de ontvangst van nieuwsbrieven)

Cookies

website analyse met Google Analytics

Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een Web Analytics service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘ cookies ‘, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u uw gebruik van de website analyseren. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten afgekapt tot de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een Google-server in de VS en verkort daar. Namens Pluriplus zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te compileren over de activiteiten van de website en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG, artikel 6, lid 1, onder f

Rechtmatig belang

Ons rechtmatige belang is de statistische analyse van het gedrag van gebruikers voor optimalisatie en marketing doeleinden. Ter bescherming van uw interesse in gegevensbescherming, deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “anonymizeIP (),” zodat de IP-adressen worden alleen verwerkt in een verkorte manier om een directe persoonlijke relatie uit te sluiten.

Ontvangers categorieën

Google LLC

Doorgifte naar een derde land

Google LLC, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de US-European Privacy Shield Verdrag, dat de naleving van de bescherming van gegevens in de EU van toepassing is.

Opslagtijd

Onbeperkt

Recht op bezwaar

U voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig aan te passen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig benutten. U ook voorkomen dat Google het verzamelen van de gegevens gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en Google van de verwerking van die gegevens.

2) Informatie over cookies

Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in of van uw Internet browser op uw computersysteem. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere producten in een winkelwagentje te plaatsen.

Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, GDPR.

Rechtmatig belang

Onze legitieme belangstelling is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Dit zal het behoud van uw interesse in gegevensbescherming.

Opslagtijd

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende duur van het leven van een paar minuten tot meerdere jaren.

Recht op bezwaar

Als u deze cookies niet wenst op te slaan, schakelt u de acceptatie van deze cookies in uw Internet browser uit. Dit kan echter resulteren in een functionele beperking van onze website. U kunt ook opgeslagen cookies permanent verwijderen op elk gewenst moment via uw browser.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen indien onze dienstverlening wijzigt.  Je kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht hebt over onze dienstverlening. U kunt hiervoor met ons contact opnemen met uw Pluripharm contactpersoon of door een email te sturen naar  info@pluripharm.nl

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Pluripharm met uw gegevens omgaat?

Pluripharm neemt uw klachten en adviezen zeer serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met uw contactpersoon? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), bereikbaar via avg@Pluripharm.nl  Komt u er niet uit met Pluripharm, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe neemt je contact met ons m.b.t. verwerking van persoonsgegevens ?

Voor verzoeken en of klachten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens kun je ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar avg@pluripharm.nl of
 • Een brief te sturen naar Pluripharm o.v.v. AVG, Pluripharm, Amsterdamsestraatweg 55A  3744 MA Baarn